miércoles, 6 de febrero de 2013

La veritable revolució


"En el nou ordre de coses establert, va ésser el problema de la Cultura al qual es va dedicar el màxim esforç, per entendre que és de totes l'obra més important a realitzar.

De res no serviria tota transformació, per radical que fos, si abans no endeguéssim la mentalitat dels homes, que és la veritable revolució. Tot això es va portant a terme a malgrat de la cruesa de la guerra i de la manca d'elements amb què comptem.  

Tot el contrari del que fan els bàrbars del feixisme, que amb el que s'ensanyen precisament és tot que caigui del signe del progrés, com ho demostra el fet de bombardejar els museus i les escoles, tot assassinant els nostres infants, per què en ells està encarnat aqueix demà esplendorós que en part ja es beslluma".

Josep Alomà
"El deure dels pares"
Llibertat, 10 d'abril de 1937

viernes, 1 de febrero de 2013

miércoles, 30 de enero de 2013

Josep Alomà: "El veritable art"


"L'ideal revolucionari no ha d'esdevenir tan sols un millorament material de la vida ans també un mitjà de perfeccionament espiritual. El gust per les coses de l'esperit, per l'art en general, per la música en el nostre cas, ha de merèixer primordial atenció, si volem que a l'ensems de tenir demà una societat lliure, forta, feliç, tinguem també una societat culta, que possibilitant el progrés del pensament i de les idees, ens porti cada cop més a una vida millor.

Dissortadament l'interès per la música bona es troba, avui. un xic arraconat. El materialisme de la nostra època, ens ha embotat els sentits, esfumant aquest culte que fou una nota delicada d'antany. Mentre la música de jazz ens allunya del veritable art, tant sols uns pocs temperaments delicats mantenen el caliu dels Bach, Beethoven, Chopin..."

Josep Alomà

sábado, 24 de diciembre de 2011

Brief bio of Josep Alomà


Brief biography of Josep Alomà


Anarchist leader (CNT-FAI) and pedagogue in Tarragona during the Spanish Revolution

domingo, 18 de diciembre de 2011

Cursos de Cultura Popular, organitzats per la Conselleria de Cultura i l'Escola Nova Unificada


CONSELLERIA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA
 
"Fem avinent al poble de Tarragona que pròximament seran començats, a la nostra ciutat, uns cursets de Cultura Popular, organitzats pel Consell de l'Escola Nova Unificada de Catalunya, d'acord amb les Institucions d'Ensenyament Superior de Catalunya, sota el programa que a continuació s'esmenta:

PRIMER CICLE

Secció de Filosofia i pedagogia
"El desenvolupament del nen, i principals factors que hi intervenen", per M. Comes.
"Psicologia del nen", per E. Mira
"Materialisme històric i idealisme", per E. Puig i Elies
"La Història de la Filosofia en relació amb la Història de la Cultura", per J. Serra Hunter.
"La Filosofia moderna", per J. Xirau Palau.

Secció d'Art, Literatura, i Història
"L'Art i la Història", per Josep Ma Balcells
"L'Economia medieval", per Castillo (A.).
"La Humanitat primitiva", per LI. Pericot.
"L'evolució econòmica í Social de l'Espanya Moderna”, per J. de C. Serra Ràfols
"Les Lluites socials al camp català, per Ferran Soldevila

Secció de Ciències Socials
"El Dret, l'Economia i la tècnica jurídica", per J. Boix
"Fonament del Dret Penal", per J. Martiri
"Dret Internacional Públic", per J. Quero
"La crisi de les idees econòmiques", per M. S. Sarto

Secció de Ciències Naturals
"Bases Geològiques de la Història", per A. Carsi
"Història de l'Astronomia", per J. Comas i Solà
"Curs de divulgació biològica", per J. Bofill, A. Folch i Pi i A. Oriol Anguera
"Comentaris sobre la vida dels animals", per Garcia del Cid.

Secció de Medicina
"Psicologia de l'activitat muscular i del treball', per J. M. A. de Bellido
“Fisiologia de la nutrició, per R. Carrasco
"La medicina d'abans i la Medicina d'ara'', per A. Grinyó
“Les influències mèdiques en l’art renaixentista”, per Fèlix Martí Ibáñez
“Profilàxia antivenèrea”, per A. Peyri
“Malalties del cervell”, per Rodríguez Arias
"Higiene del combatent", per A. Salvat
"Prejudicis socials sobre els avenços de la Ciència", per A. Trias

Secció de Farmàcia
"Medicaments químico-orgànics", per A. Brossa, J. Lorenzo i J. Amargós
“La Teoria Atòmica", per J. D. i Poch.
"Plantes medicinals de Catalunya", per P. Font i Quer i E. Padró
“Bacteriologia sanitària”, per J.P. Gonzàlez i B. Oliver
“Aigües minero-medicinals de Catalunya", per Ll. Miravitlles

Per a inscripcions podeu dirigir-vos a aquesta Conselleria, tots els dies, de 12 a 13h. Esperem, doncs, que per la importància de l’obra a realitzar i per l’interès que això té per a la cultura del nostre poble, que tots els amants de la cultura i que vulguin ampliar llurs coneixements sabran correspondre amb llurs inscripcions a l’obra cultural del nostre poble".

Tarragona, 28 de juny del 1937
El Conseller de Cultura, Josep Alomà

Diari de Tarragona (Portaveu de la CNT-FAI)
29 de juny de 1937


sábado, 17 de diciembre de 2011

El gran problema es el de la Cultura

L'ESCOLA DE TOTS
ESCOLA NOVA UNIFICADA

Extracto del artículo "El gran problema es el de la educación y cultura del pueblo" 
publicado en el periódico Llibertat por Josep Alomà, delegado del CENU

"Desde que la humanidad tiene conciencia de sí misma ha sido la Cultura una preocupación que han tenido todos los hombres y todos los pueblos. No ha habido nadie que negara la necesidad que tienen los hombres de adquirir un mínimum de Cultura. 

En todas las épocas los que han ocupado las altas esferas sociales y que han tenido la orientación de los pueblos en sus manos han dicho que la Cultura, la instrucción y la educación de los pueblos es la base de la sociedad. Pero raramente han hecho nada práctico y positivo para que el pueblo pudiera adquirir ese mínimum de Cultura que se necesita para vivir en sociedad con un sentido ético y humano de la vida; y que todos de manera unánime coinciden en reconocer necesario e imprescindible. [...].

Con la creación de la Escuela Nueva Unificada se ha satisfecho la aspiración que todos teníamos de que la escuela fuera lo que debe ser y que el niño tuviera el debido respeto a su personalidad".
Josep Alomà
Llibertat, 16 de enero de 1937


CONSELL DE L'ESCOLA NOVA UNIFICADA


 SEU DEL CONSELL DE L'ESCOLA NOVA UNIFICADA (CENU)
BARCELONA


domingo, 11 de diciembre de 2011

Cristianisme i anarquisme

Carl Heinrich Bloch, El Sermón de la Montaña

Un claro exponente del pensamiento burgués más aberrante y degenerado, Nietzsche, dice de Jesús de Nazaret:

"Ese anarquista santo, que incitaba al bajo pueblo, a los excluidos y pecadores [...], a contradecir el orden dominante, con un lenguaje, si hemos de dar fe a los evangelios, que todavía hoy conduciría a Siberia, era un criminal político, hasta el punto en que eran posibles precisamente los criminales políticos, en una sociedad absurdamente apolítica. Eso fue lo que le llevó a la cruz: la prueba de esto es la inscripción puesta en ella. Murió por su culpa, falta toda razón para aseverar, aunque se haya aseverado con tanta frecuencia, que murió por la culpa de otros".

Un nuevo oscurantismoUN NUEVO OSCURANTISMO

A diferencia del pensamiento social del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, la filosofía o antifilosofía pos y contrahumanista surgida en los últimos decenios se caracteriza por su carácter elitista y exclusivista, y ello tanto en el plano conceptual como terminológico. El Jargon der Eigentlichkeit  (jerga de la autenticidad) que Adorno reprochaba a Horkheimer  es aplicable no sólo a él, sino a la mayoría de sus discípulos directos e indirectos: en primer lugar, a los galimatías  cabalísticos y talmúdicos  de Derrida, Lyotard o Deleuze; pero también a la hermenéutica de Gadamer o de Paul Ricoeur, y a la filosofía-sociología intersubjetiva de Jürgen Habermas y de su aliado Karl-Otto Apel, prototipo de un aparato ideativo y linguístico altamente tecnificado, cientifista y alambicado, pese a su fundamento racional y su intencionalidad dialógica. Prototipo del nuevo oscurantismo es también Ludwig Wittgenstein y el "linguistic turn"en su conjunto.

Se trata de un hiperteoricismo destinado a un reducido clan de expertos e iniciados del que, de antemano, quedan excluidos quienes no gozan de este privilegio y tienen la desgracia de no ser más que ciudadanos del montón. Quienes carecen de los conocimientos técnicos suficientes para descifrar los textos no están en condiciones de tener acceso a la verdad. Y dado que antes del invento de la imprenta y de la difusión de la letra impresa la mayoría de la humanidad era analfabeta, resulta que murieron sin haber podido averiguar en cuáles de los textos se hallaba la verdad. Frente a la pedantería gramaticalista, Hugo de San Víctor señalaba ya lo que el posmodernismo parece haber olvidado: "Prisquam esset grammatica et scribebant et loquenbantur homines" (antes de que existiese la gramática, los hombres escribían y hablaban). 

A este nuevo oscurantismo disfrazado de Ciencia pertenece, en lugar preeminente, el afán de originalidad, o lo que podríamos llamar amor novitatis. En vez del nihil novum clásico, los maîtres penseurs de las últimas décadas parten del supuesto de que todo lo que ellos llevan al papel es nuevo, cuando en realidad se trata de un producto típico de las fases de decadencia filosófica que, segón Franz Brentano, siempre siguen a los períodos de esplendor.

Y la primera expresión de su presunta singularidad es la tendencia a rebajar la importancia de los grandes maestros del pensamiento, una actitud crítica que coincide con la negatividad fundamental de la pseudofilosofía. Por supuesto, sus laberínticas elucubraciones y especulaciones conceptuales y semánticas carecen de todo valor para la vida práctica, a la que pertenecen no sólo los problemas materiales sino también las grandes cuestiones humanas, espirituales y morales a las que todo hombre tiene que enfrentarse. Se trata, en efecto, de una antifilosofía carente de respuestas válidas para los grandes desafíos e interrogantes inherentes a la existencia humana, de ahí que no vacile en calificarla de completamente estéril. 

El fin de toda verdadera filosofía es el de ayudar al hombre a orientarse y a encontrarse a sí mismo, y no el de sumirlo en la confusión y el caos, como es el caso del posmodernismo, heredero, en el fondo, de la epoché (suspensión de juicio) pirrónica.   

El pensamiento posmodernista surgió en una época saturada y de "vacas gordas": la Guerra Fría y la "sociedad del bienestar" y la abundancia. Esta fase histórica ha finalizado desde hace mucho tiempo. El signo central de la hora actual es el darwinismo social, la precariedad laboral, la inseguridad ante el futuro y otras patologías engendradas por la globalización y la desregulación de la economía, una problemática a la que el posmodernismo no tiene nada que aportar.

Ello demuestra, por sí solo, que no ha sido otra cosa que una moda filosófica como otra cualquiera. Si hubiera sido una filosofía digna de este nombre, conservaría su plena vigencia, como ocurre con todos los grandes sistemas de ideas. Una cosa parece clara: aun admitiendo que los clásicos del pensamiento antiguo y moderno se han equivocado muchas veces, sus errores son más fecundos y útiles a nuestra formación intelectual y moral que las supuestas verdades propagadas por el posmodernismo.  
Heleno Saña
Breve Tratado de Ética


viernes, 9 de diciembre de 2011

Heleno Saña: Cultura Obrera versus Cultura Burguesa

Friedrich Schiller

Conferencia leída el 30 de julio de 2010
en la sede del Movimiento Cultural Cristiano

"Al referirnos al significado del concepto de cultura no podemos dejar de señalar que incluye genéticamente las categorías de lo bello y lo verdadero, un tema que nos volverá a ocupar más adelante, cuando analicemos la situación de la sociedad tardocapitalista hoy dominante. Aquí nos limitamos a señalar que toda cultura digna de este nombre es incompatible de raíz con la la bajeza y la vulgaridad en sus distintas e innumerables acepciones, presupone a priori su vinculación a la ética y la estética. Es partiendo de estas enseñanzas que Schiller, en sus admirables cartas sobre la educación estética de la humanidad, creó el concepto de "alma bella" o schöne Seele, con el que quería sintetizar a las almas que viven entregadas a un ideal superior y noble. Pues bien: al margen de las muchas figuras sublimes que han surgido a lo largo de la historia universal, creo que la lucha que la clase obrera sostuvo en su época heroica por un mundo basado en la fraternidad y la justicia fue la encarnación colectiva del "alma bella" descrita por Federico Schiller, como iremos viendo en el curso de nuestro proceso de reflexión. Pero volvamos antes la mirada al mundo opuesto de la burguesía y la "cultura" o mejor pseudocultura creada por ella".
  Heleno Saña
 

sábado, 3 de diciembre de 2011

Míting confederal: la Revolució en marxa


Míting Confederal

Diumenge al matí se celebrà al Cinema Teatre Tarragona un míting confederal, organitzat per la Federació Local de la CNT. En l'acte feren ús de la paraula Josep Alomà, Amèlia Lucas, Jacint Borràs i el company Carrasco, ocupant la presidència Joan Arnau, de la Federació Local.

Tots els oradors glossaren el moment revolucionari que viu la nostra terra i en el qual hi té una part destacada l'organització confederal. L'acte fou radiat per l'emissora i difós pels altaveus de l'organització instal·lats a la Rambla 14 d'abril.LLIBERTAT, 13 d'abril de 1937


Curs de pintura medieval a càrrec de Pere Batlle (1937)

Sant Miquel s'enfronta als infidels
Retaule de Sant Miquel (detall) (1440-1450)
Museu Diocesà - Catedral de Tarragona

Diari LLIBERTAT
13 d'abril de 1937

Curset de pintura

A l'Escola Taller de Pintura i Escultura de la Generalitat de Catalunya ha donat un curset sobre pintura catalana dels segles XII, XIII, XIV i XV, el competent arqueòleg Pere Batlle.

Crucifixió (Museu Diocesà - Catedral de Tarragona)

viernes, 2 de diciembre de 2011

Pablo Sorozábal a TarragonaActuacions de la Banda Municipal de Madrid dirigida pel mestre Pablo Sorozábal a Tarragona amb el patrocini de la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament de Taragona dirigida per Josep Alomà i el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, a benefici del poble de Madrid.

sábado, 26 de noviembre de 2011

Hipòlit Lázaro a Tarragona, durant la RevolucióDiari de Tarragona (Portaveu de la CNT-FAI), 2 de juliol de 1937

viernes, 25 de noviembre de 2011

Pau Casals i el president Kennedy

Concert a la Casa Blanca, novembre de 1961jueves, 24 de noviembre de 2011

Pau Casals i Josep Alomà

Ovació a Pau Casals en finalitzar una actuació en recolzament del bàndol antifeixista
al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en plena Revolució  

Josep M. Alomà, com a Conseller de Cultura, entrarà en contacte i farà venir a Tarragona a Hipólito Lázaro i Pau Vidal a finals de 1936 perquè representin Rigoletto al Teatre Tarragona  i Marina a la plaça de braus. L'ambiciós projecte cultural de la Revolució passava tan per eradicar l'anafabetisme com per apropar al públic l'obra dels artistes més excelsos.  En aquesta línia, Alomà es desplaçà el 1937 a Sant Salvador (El Vendrell), on s’entrevistà amb Pau Casals per tal de concertar una actuació a Tarragona, que finalment no es va arribar a celebrar per problemes d’agenda.

"En el conflicte actual jo no puc romandre neutral de cap manera. He sortit del poble, estic amb el poble i hi romandré sempre. No puc trair i per això mai no podré ajuntar-me amb els intel·lectuals que s'han unit amb els rebels".  (Pau Casals i Defilló)

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Conciencia libre y conciencia servil

Miguel Brieva

Nuestra vida tiene sentido cuando nuestros actos externos son el reflejo de nuestra disposición o vocación interior, cuando existe una plena o esencial convergencia entre lo que somos y lo que nos gustaría ser. De ahí que la primera condición para dar sentido a nuestra vida sea la libertad o autonomía electiva, pues como señala Fichte, "la vida temporal sólo tiene valor en sí misma en la medida que es libre; no tiene ninguno y es una desgracia y un suplicio cuando no puede ser libre". Y lo mismo nos dice Husserl con palabras distintas: "La autonomía de la razón, la libertad del sujeto personal consiste, pues, en que yo me someta pasivamente a las pasiones ajenas, sino que decida por mi mismo". 

La libertad humana depende de dos factores fundamentales, uno subjetivo y otro objetivo. Si el hombre no es subjetivamente libre y capaz de pensar y actuar de acuerdo con su conciencia de libertad, tampoco hará uso de la libertad objetiva reinante en el entorno político en que esté encuadrado, como ocurre hoy en las democracias occidentales, cada vez más despolitizadas e inhibidas de la res publica y, por ello, menos realmente libres y más dependientes de los intereses y arbitrariedades del poder establecido. Quiero decir con ello que ser ciudadano de un sistema democrático de gobierno no significa automáticamente ser libre. Y a la inversa, un hombre puede estar sometido a la más feroz de las dictaduras y conservar no obstante su conciencia de libertad, por ejemplo ofreciendo resistencia activa a sus opresores, una experiencia universal que se ha dado, desde los tiempos más remotos, en todas las épocas y en todas las comunidades regidas por déspotas. Pero más habitual es todavía la inclinación a ceder voluntariamente el derecho a la libertad  cualquiera de los autócratas y tiranos que periódicamente emergen en el horizonte histórico. Recordemos en este contexto que Hitler conquistó el poder no a través de un golpe de estado o de una insurrección militar, como Franco, sino con los votos de los electores. Existe pues una conciencia libre y una conciencia servil, y es en la medida en que aquélla predomina que la sociedad es también fundamentalmente libre. En sentido absoluto, no hay en el mundo ninguna sociedad libre, ya que en su seno existen siempre grupos y personas enemigos de la libertad, representados hoy en Europa por los movimientos neofascistas y de extrema derecha que añoran una vuelta al pasado nazi o al falangismo.
       
Heleno Saña
Extracto de Antropomanía, en defensa de lo humano

sábado, 19 de noviembre de 2011

Burnett Bolloten: Revolución y contrarevolución

I Jornada de la Nova Economia, celebrada al Palau Nacional de Catalunya a Montjuïch (Barcelona)

Assemblea de membres de Consells d'Empresa i Comitès de Control de les col·lectivitzacions de la Revolució Llibertària (I Jornada de la Nova Economia)


La Revolución Española, fue en muchos casos más profunda que la Rusa, no hay parangón en la historia de un caso de encubrimiento internacional, de los hechos, como éste.
Burnett Bolloten

Burnett Bolloten es autor de "El Gran Engaño. Las izquierdas y su lucha por el poder en la zona republicana" (The Grand Camouflage), La Revolución española y de  La Guerra Civil española: Revolución y Contrarrevolución.